Leader-tukea myönnettiin 90 700 € – Lokakuun rahoituskuulumiset

Rieska-Leader ry:n lokakuun hankekokous pidettiin Sievin Kukonkylällä. Kokouksessaan hallitus puolsi kolmen yrityshankkeen sekä neljän yleishyödyllisen hankkeen rahoittamista. Yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille myönnettiin Leader-tukea yhteensä reilut 81 700 euroa.  Näiden hankkeiden yhteenlasketut kokonaiskustannusarviot ovat noin 122 500 euroa, joista Leader-tukien osuudet ovat 50–80 prosenttia. Hankkeista kaksi sai tukea yritysryhmähankkeen valmisteluun.

Yritystukea myönnettiin yhteensä 9 000 euron edestä. Myönnetyt tuet olivat rahoituksia yritystoiminnan kehittämiseen.

Rieska-Leader ry:n lokakuun hankekokous pidettiin Sievin Kukonkylän Kukonkoskella.

HANKETUET, LOKAKUU 2023

Palveluiden uudistaminen osaamista kehittämällä/YritysKannus Oy

YritysKannus Oy:lle myönnettiin tukea yritysryhmähankkeen valmisteluun. Valmistelurahalla valmistellaan yritysryhmähanketta, jonka päätavoitteena on markkinointi ja markkinointimateriaalin tuottaminen uusille palveluille sekä somekanavien tehokas käyttö. Hankkeella myös tiivistetään yrittäjien välistä yhteistyötä.

Yritysryhmähankkeen kautta yritykset saavat innostusta ja työkaluja yritysten palveluiden uudistamiseksi ja viestinnän tehostamiseksi. Yritysryhmähankkeessa kehittäminen ja valmennukset tarjoavat uutta osaamista. Yhdessä tekemisellä on yksinyrittäjille erityinen lisäarvo.

Tuki on vakioitu kertakorvaus 5 000 € yritysryhmähankkeen valmisteluun.

 

DigTek /Oulaisten Yrittäjät ry

 

Oulaisten Yrittäjät ry:lle myönnettiin tukea yritysryhmähankkeen valmisteluun. Valmistelurahalla valmistellaan varsinaista yritysryhmähanketta, jonka avulla yrittäjät pyrkivät parantamaan yritystensä kilpailukykyä ja tehokkuutta. Työntekijät saavat paremmat työkalut ja koulutuksen digitaalisten ratkaisujen käyttöön – Digitaalisuus ja tekoäly avaavat monia mahdollisuuksia, mutta samalla tuovat mukanaan uusia haasteita.

Oulaisten yrittäjäyhdistyksen kyselyssä korostui tarve digitalisaation ratkaisuille ja uuden teknologian hyödyntämiselle. Tämä osoittaa, että yritykset kaipaavat tukea ja ohjausta näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Tuki on vakioitu kertakorvaus 5 000 € yritysryhmähankkeen valmisteluun.

 

Alavieskan Metsästysseuran metsästysmajan ja ampumaradan perusparannukset/Alavieskan Metsästysseura ry

 

Alavieskan Metsästysseuran yleishyödyllisen investointihankkeen tavoitteena on monipuolistaa seuran toimintaa sekä lisätä seuran omistaman metsästysmajan käyttöastetta ja käyttömukavuutta. Hankkeessa tehdään myös ampumaradan alueelle kunnostus- ja maanparannustöitä sekä päivitetään laitteistoja.

Alavieskan Metsästysseura omistaa vuonna 1983 rakennetun metsästysmajan, joka sijaitsee Alavieskan raviradan läheisyydessä. Metsästysmajan tiloihin tehdään mm. pintaremonttia ja uusitaan kalusteita. Lisäksi tehdään lämmitysjärjestelmän muutos energian säästämiseksi. Kunnostetut tilat lisäävät käyttömukavuutta ja kiinnostusta tilan käyttöön – Ajantasainen varustelu antaa mahdollisuuden majan monipuoliseen käyttöön erilaisissa perhe- ja kokoustilaisuuksissa.

Ampumaradalle on suunniteltu uutta karhurataa ja nykyiset laitteistot päivitetään vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Ampumaradan alueen päivitys lisää alueen käyttöastetta ja parantaa metsästyksen turvallisuutta harjoittelumahdollisuuksien parannuttua.

Yleishyödyllisen investointihankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 61 100 euroa, josta Leader-tuen osuus on 50 % eli noin 30 600 euroa.

 

Kotona Sievissä/Sievin kunta

 

Sievin kunnan Kotona Sievissä -hankkeen tavoitteena on, että ulkomailta tulleet työntekijät löytävät olemassa olevat palvelut ja vapaa-ajan tekemistä Sievistä, kotoutuvat sekä kokevat olevansa tervetulleita alueelle. Kotoutuminen on kaksisuuntaista – myös kantasieviläiset halutaan mukaan tutustumaan uusiin kuntalaisiin ja tukemaan heitä kotoutumisessa. Samalla kantasieviläiset saavat uusia kokemuksia ja mahdollisuuden oppia erilaisista kulttuureista. Myös kunta hyötyy hankkeesta saadessaan uusia, alueelle sitoutuneita kuntalaisia.

Yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa kehitetään Sievin kotoutumisen edistämisen palvelumalli, ns. Älykäs kylä -strategia. Hankkeeseen palkataan kokoaikainen kotoutumisohjaaja. Hankkeen kohderyhmää ovat Sievissä työskentelevät ja asuvat ulkomaalaiset sekä kantasieviläiset.

Yleishyödyllisen kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio yhdelle vuodelle on noin 51 400 euroa, josta Leader-tuen osuus on 80 % eli noin 41 100 euroa.

 

YRITYSTUET KUNNITTAIN, LOKAKUU 2023

Kalajoki: 3 kpl

Rieska-Leader rahoitti aikoinaan Sievin Kukonkylän kyläyhdistyksen toimitilan, entisen kyläkoulun, kunnostamista.