Hanketoiminnan aikana

Ruokaviraston sivuilta löytyvästä Hanketoimijan käsikirjasta saa yleiskäsityksen hanketoiminnasta, hankkeen suunnittelusta, hakemisesta, toteuttamisesta ja päättämisestä. Hanketoimijan käsikirja on kuitenkin suuntaa antava ja hankkeen tarkemmasta toteutuksesta kannattaa aina keskustella oman Leader-ryhmän kanssa.

Hankkeen toteuttaminen

Vastuu hankkeen toteuttamisesta on hankkeen hakijalla. Toteuttamiseen liittyy erinäisiä velvollisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon hanketta toteutettaessa. Alla löydät tarkemmat ohjeet hankkeen toteuttamiseen.

Hyvä muistaa

 • Toteuta hanke suunnitelman mukaisesti
 • Hankesuunnitelman muutosten osalta varmista muutoshakemuksen tarve
 • Seuraa hankkeen kustannuksia ja budjetin riittävyyttä
 • Raportoi hankkeen tulokset

Hanketoiminnan eteneminen

Tutustu viranomaispäätökseen

Lue viranomaispäätös huolellisesti läpi. Kiinnitä huomiota päätöksen erityisehtoihin ja tarkasta hankkeen hyväksytyt kustannukset. Huolehdi, että kaikki hankkeen vastuuhenkilöt tutustuvat päätöksen ehtoihin. Toimita päätös myös kirjanpitäjälle.

Huolehdi määräajoista

Viranomaispäätöksestä käy ilmi hankkeen tarkemmat määräajat. Tarkasta päätöksestä hankkeen toteutusaika ja maksun hakemiseen liittyvät määräajat.  Hankkeen toteutusaikaan voi hakea jatkoa, mikäli hanketta ei ehdi toteuttaa toteutusajan puitteissa.

Kysy neuvoa, me autamme!

Ole yhteydessä toimistoomme, mikäli sinulla herää kysyttävää hankkeen toteuttamisesta. Neuvomme koko hankeprosessin ajan.

 • Muutokset hankkeessa

  Hankkeelle on myönnetty rahoitusta tukipäätöksessä hyväksyttyjen toimenpiteiden toteuttamista varten. Toisinaan hanke ei etene niin kuin on alunperin suunniteltu ja hankkeen toimenpiteitä joudutaan muuttamaan, esimerkiksi hakemaan jatkoaikaa. Hankkeen muutoksissa täytyy tehdä muutoshakemus.

  Toimi näin:

  1. Ota yhteys toimistoomme ja kerro hankesuunnitelman muutoksesta. Pieniin muutoksiin riittä ilmoitus, isompiin muutoshakemus. Huomioithan, että muutoksista tulee keskustella aina etukäteen, ennen muutoksen toteuttamista.
  2. Tee tarvittava muutoshakemus Hyrrässä ennen muutoksen toteutumista.
  3. Odota, että viranomainen hyväksyy muutoksen ja tekee muutospäätöksen
  4. Toteuta hanketta muutospäätöksen mukaisesti.
 • Hankkeen viestintä

  Kai­kes­sa hank­keen vies­tin­nässä tulee näkyä EU:n osallistuminen rahoitukseen

  • Maaseuturahaston logoa, eli EU-lippua maaseuturahasto -tekstillä, on käytettävä mm. tiedotteissa, mainoksissa, julisteissa, työmaakylteissä, lehti-ilmoituksissa, opintotodistuksissa ja markkinointimateriaaleissa. Maksullisessa viestinnässä logo on tukikelpoisuuden ehtona.
  • Lisäksi viestinnässä tulee näkyä Rieska-Leaderin logo
  • Erilaisia versioita tarvittavista logoista löytyy kuvapankista

  Maaseutu.fi kuvapankki

  Julisteet ja kyltit

  • Hankkeissa, joissa tuki on yli 50 000 €, tulee hankkeen toteuttamisen ajan olla esillä A3-kokoinen juliste, jossa kerrotaan hankkeesta ja EU-rahoituksesta.
  • Investointihankkeisiin Rieska-Leader toimittaa pysyvän kyltin (kyltti korvaa julisteen).

  Maaseutu.fi viestintäohjeet

 • Talkootyön tuntikirjanpito

  Yleishyödyllisissä hankkeissa talkootyö on tukikelpoinen kustannus, jos se on hyväksytty virainomaispäätöksessä. Hankkeen talkootyöstä pidetään kirjaa talkootyön seurantalomakkeella, joka liitetään maksuhakemukseen allekirjoitettuna.

  Talkootyön seurantalomake 3322L

 • Yleishyödyllisen hankkeen ohjausryhmä

  Ohjausryhmän kokoonpano

  Oh­jaus­ryh­män jä­se­nik­si va­li­taan ha­ki­jan, ra­hoit­ta­jien ja si­dos­ryh­mien edus­ta­jia. Jä­se­nil­tä tar­vi­taan kir­jal­li­nen suos­tu­mus han­ke­ha­ke­muk­sen liit­teek­si. Oh­jaus­ryh­mä huo­leh­tii sii­tä, että han­ke to­teu­tuu so­vi­tun han­ke­suun­ni­tel­man ja tuki­pää­tök­sen mu­kai­ses­ti.

  Ohjausryhmän tehtävät

  • Pi­det­tä­vä pöy­tä­kir­jaa
  • Ko­koon­nut­ta­va vä­hin­tään ker­ran vuo­des­sa seu­raa­maan hank­keen to­teu­tu­mis­ta
  • Kä­si­tel­tä­vä asi­at, jot­ka kos­ke­vat hank­keen to­teu­tu­mis­ta hy­väk­sy­tyn han­ke­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti
  • Ko­kouk­sien pöy­tä­kir­jat liitetään maksuhakemukseen

  Lue lisää ohjausryhmästä

 • Hankehenkilöstön työajanseuranta

  Jos hankkeeseen on hyväksytty palkkakuluja, taytyy hankkeen työntekijän pitää työajanseurantaa. Työajanseurannan voi tehdä Ruokaviraston lomakkeelle tai omalle, vastaavat tiedot sisältävälle. Työajanseurannat liitetään mak­su­ha­ke­muk­seen. Jos työn­te­ki­jän työ­a­jas­ta vain osa käy­te­tään hank­kee­seen, tu­lee seurantaan merkitä koko­nais­työ­a­ika, ei pel­käs­tään hank­keel­le teh­tyjä tunteja.

  Tuntikirjanpito

 • Hankkeen seurantatiedot

  Hankkeiden edistymistä seurataan seu­ran­ta­tie­to­jen avulla. Han­kkeen hakuvaiheessa asetetaan tavoitteet, jotka raportoidaan hankkeen edetessä;

  • Yli vuo­den kes­tä­vien yleishyödyllisten hank­kei­den osal­ta seurantatiedot ilmoitetaan Hyr­rässä kalenterivuosittain, seuraavan vuoden tam­mi­kuun lop­puun men­nes­sä.
  • Alle vuoden kestävissä hank­keis­sa seurantatiedot ilmoitetaan loppumaksun yhteydessä.
  • Yritystukien seurantatiedot ilmoitetaan loppumaksun yhteydessä.
  • Hank­keis­sa, joissa on mukana useampia toimijoita, hakijaorganisaatio kokoaa yhteen tiedot ja merkitsee Hyrrään.

Muuta kiinnostavaa