Yhdistys

Rieska-Leader ry on vuonna 1996 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys, jonka tehtävänä on edistää alueensa yrittäjyyttä, yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä paikallisia vahvuuksia hyödyntäen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Yhdistys toimii yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden sekä viranomaistahojen kanssa. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Alavieskan, Merijärven ja Sievin kunnat sekä Kalajoen, Kannuksen, Oulaisten ja Ylivieskan kaupungit. 

Yhdistyksen toiminta

Yhdistys laatii yhdessä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa seitsemänvuotiskausittain kehittämissuunnitelman. Tämä suunnitelma, tai nykyisin strategia, on jaksotettu EU:n ohjelmakausien mukaan. Vuosi 2020 oli virallisesti ohjelmakauden viimeinen toimintavuosi, mutta kautta jatketaan siirtymäkaudella, joka kestää tämänhetkisen tiedon mukaan kaksi vuotta. 

Hallitus

Hallitus koostuu julkisen tahon edustajista, yhdistysedustajista ja maaseudun yksittäisistä asukkaista. Rieska-Leader ry:n hallituksen jäsenet valitsee syyskokous kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Anne Lahti

hallituksen puheenjohtaja

anne.harvala@rko.fi

Puh. 050 525 2433

Tommi Oja

hallituksen varapuheenjohtaja

tommi.oja@tojapak.com

Puh. 040 060 8047

Tenho Marjakangas

hallituksen jäsen

tenho.marjakangas@gmail.com

Puh. 050 584 2639

Kari Kivelä

hallituksen jäsen

kari.j.kivela@omanetti.fi

Puh. 050 302 5023

Katja Lahti

hallituksen jäsen

Mari Kerola

hallituksen jäsen

mari.kerola@kannus.fi

Puh. 040 684 0568

Juho Nivala

hallituksen jäsen

juho@mansikat.fi

Puh. 040 911 8220

Merja Ruuttula

hallituksen jäsen

merja.ruuttula@gmail.com

Puh. 040 724 0886

Heli Hautamäki

hallituksen jäsen

uupeoy@gmail.com

Puh. 040 520 3227

Lenne Eeronketo

hallituksen jäsen

 • Rieska-Leaderin säännöt

  1§ Nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimi on Rieska-Leader ry ja sen kotipaikka on Ylivieska.

  2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

  Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toiminta-alueen asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi ja elinvoimaisuuden parantamiseksi, sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä, kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.

  Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

  – osallistuu Euroopan Unionin ja kansallisten maaseudun kehittämisohjelmien laatimiseen ja toteuttamiseen paikallisia voimavaroja ja omatoimisuutta hyödyntäen

  – tekee yhteistyötä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa sekä ylläpitää sidosryhmien yhteistoimintaa ja verkottumista omalla toimialueellaan, kansallisesti ja kansainvälisesti

  – toteuttaa eri tavoin rahoitettuja hankeita tavoitteensa saavuttamiseksi

  – aktivoi, neuvoo ja opastaa alueensa toimijoita maaseudun kehittämiseen liittyvissä asioissa järjestämällä koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia

  – harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

  – tekee maaseudun kehittämiseen liittyviä aloitteita ja selvityksiä

  – toimii muilla vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myös maksullisia huvitilaisuuksia ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

  Yhdistyksen toiminta-alue on Alavieskan, Merijärven ja Sievin kunnat sekä Kalajoen, Kannuksen, Oulaisten ja Ylivieskan kaupungit. Tarvittaessa voidaan toimia myös muualla.

  3§ Jäsenet

  Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

  4§ Liittymis- ja vuosimaksut

  Jäseniltä perittävistä liittymis- ja jäsenmaksuista päätetään kevätkokouksessa. Jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille.

  5§ Hallitus

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi valitut 10 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä on erovuorossa vuosittain 1/2. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus arvotaan. Hallituksen jäsenen yhtäjaksoinen enimmäistoimiaika on 6 vuotta.

  Hallituksen tulee koostua tasapuolisesti yksittäisten maaseudun asukkaiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten edustajista sekä paikallisesta julkisesta tahosta. Hallitus voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita, joilla ei ole äänioikeutta.

  Hallitus perustaa tarvittavat toimikunnat ja kutsuu niihin jäsenet. Hallitus palkkaa yhdistykselle tarvittavan henkilöstön.

  Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä tai varajäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on paikalla.

  6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja yksin tai toiminnanjohtaja yksin. Hallitus voi lisäksi päätöksellään antaa nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilöille yksin.

  7§ Tilintarkastajat

  Yhdistyksellä on syyskokouksen valitsemana yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. 

  8§ Tilikausi ja tilintarkastus

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

  9§ Kokouksen koolle kutsuminen

  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköposteilla, tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä. 

  10§ Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

  Yhdistyksen kevätkokous ja syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määrääminä päivinä, kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

  Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Jäsenellä saa yhdistyksen kokouksessa olla lisäksi korkeintaan kaksi (2) valtakirjaa muilta jäseniltä.

  Yhdistyksen päätökseksi tulee:

  1. Se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä;

  2. Äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa;

  3. Sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

  11§ Kokouksissa käsiteltävät asiat

  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus

  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta

  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

  7. Vahvistetaan liittymismaksujen ja jäsenmaksujen suuruudet sekä hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden mahdollisten toimielinten palkkiot ja kulukorvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi

  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

   

  Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus

  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle

  6. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

  7. Valitaan varsinaisista jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

  8. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

  9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

  12§ Yhdistyksen purkautuminen

  Jos yhdistys päätetään purkaa, yhdistyksen kokous päättää tavan, jolla yhdistyksen varat käytetään sen toimintaan läheisesti liittyvien asioiden edistämiseen.

 • Tilinpäätös

 • Vuosikertomus

 • Toimintasuunnitelma

  TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 

  Rieska-Leader

  ry:n toimintaa on ohjannut ohjelmakaudelle 2014–2020 laadittu paikallinen strategia. Ohjelmakauden toiminnan painopisteinä ovat yrittäjyyden ja elinkeinojen edistäminen, yhteisöllisyyden tukeminen, uusien palvelutuotannon mallien kehittäminen sekä alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen. Rahoituksen lisäksi oleellinen osa alueen kehittämistyötä on yrittäjien ja yhdistystoimijoiden neuvonta, ohjaus ja kannustus. Leader-työn osalta tähän ohjelmakauteen on tulossa kaksi siirtymävuotta eli vuodet 2021 ja 2022. Näille vuosille haetaan omat rahoituskehykset siirtymäkauden rahoituksista. Siirtymäkauden ajan päätöksenteko ja maksatukset pitäisi sujua siirtymävuoden aikana myös samoin kuin tähän saakka eli ohjelmakauden 2014–2020 strategian mukaisesti, mutta uudella rahoituksella.

  Sähköisen asioinnin (HYRRÄ) osalta KATSO-tunnisteiden käyttö loppuu 31.12.2020 ja tilalle tulevat suomi.fi -tunnistautuminen ja tämä muutos vaatii resursointia. Vuoden 2021 toiminta on päätöksen saaneiden hankkeiden ohjausta, uusien rahoituspäätösten ja muutospäätösten tekemistä. Uuteen ohjelmakauteen valmistautumista jatketaan laatimalla vuoden 2021 kevään aikana ensimmäisen hakuvaiheen vaatimat asiakirjat (alue- ja toiminta-analyysi, dynaaminen verkostoanalyysi) Leader-ryhmäksi. Haku Leader-ryhmäksi jatkuu toisen hakuvaiheen kautta syksyn 2021 – kevään 2022 aikana.

  Yhdistyksen omia hankkeita ovat vuonna 2021 Digiä & taloutta, Rural World (kv- ja nuorisoasiat), Youthful Heritage (kv- ja nuorten perinnetietoisuuden edistäminen). Näiden lisäksi mukana ollaan Innocraft – käsityöhankkeessa (Taito Keski-Pohjanmaa toteuttajana). Kansainväliseen yhteistyöhön haetaan rahoitusta Leaderin lisäksi Erasmus+ –ohjelmasta edelleen. Yhdistyksen muussa toiminnassa pääpaino on Nuoriso-, Yhteisö- ja Bisnes-Leaderin tiedottamisessa.

  Vakinaisen henkilöstön määrä on viisi. Kirsti Oulasmaa toimii toiminnanjohtajana, Laura Sorvoja maksatusneuvojana, Heidi Pasanen Leader-neuvojana (yritysasiat), Asko Eerola Leader-neuvojana (yhdistysasiat) sekä Rita Kovács vastaa kansainvälistymisasioista. Työntekijöiden työssäjaksamisesta huolehditaan tukemalla liikuntapalvelujen käyttöä (tyky-kuntosetelit) sekä lisäksi järjestetään työhyvinvointi- ja virkistyspäiviä.

  Hallituksen kokouksia pidetään suunnilleen kahdeksan kertaa vuodessa eri puolilla toiminta-aluetta. Hallituksen jäsenille järjestetään tarpeen mukaan omia koulutuksia ja opintomatkoja. Vuonna 2021 opintomatka tehtäneen yhteistyössä Keskipiste-Leaderin kanssa johonkin ajankohtaiseen kotimaan kohteeseen. Johtoryhmä (puheenjohtajisto ja työntekijät) kokoontuu tarpeen mukaan. Kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Jäsenistölle lähetetään kokouskutsujen yhteydessä sähköiset jäsentiedotteet.

Lähde mukaan toimintaan

Rieska-Leaderin jäseneksi voivat liittyä kaikki yhdistyksen toimialueella asuvat, maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet, henkilöt ja yhteisöt! Jäsenyytesi on meille tärkeää! Jäsenenä saat säännöllisesti ajankohtaista tietoa toiminnastamme.

 • Henkilöjäsenen jäsenmaksu 20 €
 • Yhteisöjäsenen jäsenmaksu 50 €