Yleishyödyllisille hankkeille Leader-tukea yhteensä 130 000 euroa

Rieska-Leaderin hallitus puolsi lokakuun kokouksessaan yhden yrityshankkeen sekä neljän yleishyödyllisen hankkeen rahoittamista. Yleishyödyllisille hankkeille myönnettiin Leader-tukea yhteensä reilut 130 000 euroa. Näiden yleishyödyllisten hankkeiden kokonaiskustannusarviot ovat yhteensä reilut 172 000 euroa, josta Leader-tukien osuudet ovat 50–80 prosenttia. Leader-yritystukea myönnettiin noin 25 000 euroa. Yritystuen määrä on 35 prosenttia hankkeen kokonaiskustannusarviosta.

Hallituksen kokous pidettiin Sievissä Koiraurheilukeskus Sievässä. Ennen kokouksen alkua tutustuttiin Sievän tiloihin ja Sievin Kennelkerhon toteuttamaan upeaan hankkeeseen. Paikasta ja hankkeesta kertoi Henna Hautakoski ja Riikka Takanen Sievin Kennelkerhosta. Rieska-Leaderin rahoittama ja Sievin Kennelkerhon talkootöin rakentama Sievä on monien koirakoiden harrastus- ja kilpailupaikka.

HANKETUET, LOKAKUU 2022

Potkua kasvuun kyliltä/Ylivieskan kaupunki

Hankkeen tavoitteena on lisätä Ylivieskan kylien näkyvyyttä ja houkuttelevuutta ja tarjota kylille työkaluja toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kyliä kehitetään paikalliskehittämisen teemoilla. Lisäksi tavoitteena on tuoda kyliä tiiviimmin osaksi kaupungin tapahtumatarjontaa sekä lisätä yhteistyötä koko kaupungin palvelurakenteen kanssa.

Hankkeessa tehdään kylätoimintaa näkyväksi ja etsitään yhteistyön mahdollisuuksia mm. yhdistysten kanssa. Kylien näkyvyys vahvistaa kyläidentiteettiä ja luo myönteistä me-henkeä kyläläisten keskuuteen. Hankkeen tavoitteena on laatia kylille kyläsuunnitelmat ja luoda kyläkuvaukset sekä osallistaa uusia kyläläisiä mukaan toimintaan. Kylillä on yhteisiä tiloja ja ulkoilualueita, joiden ylläpitoon ja rakentamiseen liittyy haasteita. Näiden rakennusten osalta voidaan laatia kuntokartoitukset ja toimenpidesuunnitelmat niiden kehittämiseksi.

Hankkeessa järjestetään vuoden aikana yhteinen Kylien päivä -teemainen toritapahtuma keskustassa, jossa kylät voivat esitellä omaa toimintaansa. Lisäksi järjestetään kylien kanssa yhteistyössä tapahtumia eri kylissä ja ns. kyläkierros, jonka tarkoituksena on lisätä tietoa kylien olemassaolosta ja niiden historiasta. Kylien näkyvyyden lisäämisessä tapahtumilla on keskeinen rooli.

Hanke toteutetaan vuoden 2023 aikana. Kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio on 83 125 euroa, josta Leader-tuen osuus on 80 % eli noin 66 500 euroa. Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa tuki on pääsääntöisesti 80 %.

 

Eskolan kesäteatterin palvelutason parantaminen/Eskolan Kyläyhdistys ry

Hankkeessa rakennetaan Eskolan kesäteatterin pihapiiriin nykyisten siirrettävien kuivakäymälöiden tilalle kesäkäyttöön tarkoitettu wc-rakennus. Rakennukseen tulee kaksi tavallista wc-tilaa sekä yksi inva-wc, kukin omilla sisäänkäynneillä ja käsienpesualtailla. Lisäksi rakennukseen lisätään vesipisteellinen siivousvälinekaappi. Hankkeen tavoitteena on lisätä Eskolan kesäteatterin kävijöiden viihtyvyyttä ja parantaa teatterikokemusta.

Hanke toteutetaan vuosien 2022–2023 välisenä aikana. Investointihankkeen kokonaiskustannusarvio on 25 000 euroa, josta Leader-tuen osuus on 50 % eli 12 500 euroa.

 

Ylivieskan järjestötalon esiselvitys/Ylivieskan kaupunki

Ylivieskan kaupungin järjestötapaamisissa on noussut esille tarve järjestötalolle. Ylivieskassa on vireä järjestökenttä ja kaupungin tavoitteena on olla mahdollistamassa ja kehittämässä laadukasta järjestöyhteistyötä. Järjestötalo on yhtenä keskeisenä edellytyksenä laadukkaan järjestötyön tukemiselle.

Järjestötalon uskotaan kokoavan toimijat saman katon alle, mikä voisi mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön ja parhaimmillaan uusien palveluiden toteuttamisen. Koska laajan järjestökentän tarpeet vaihtelevat, tehdään esiselvitys mahdollisen järjestötalon mahdollisuuksista ja tarpeista kattavan tiedon saamiseksi.

Tämän esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa mahdolliset yhteistyötahot, yhdistykset ja muut toimijat, jotka olisivat kiinnostuneita osallistumaan järjestötalotoimintaan. Hankkeessa tehdään selvitys, miten eri toimijat voisivat hyödyntää mahdollista kiinteistöä ja minkälaiseen toimintaan sen tulisi soveltua. Kiinteistön käyttötarpeet selvitetään haastatteluin ja työpajatoiminnoin. Tavoitteena on, että esiselvityshankkeen jälkeen on tiedossa tahot ja heidän tarpeensa järjestötalotoiminnan osalta. Kerätyn tiedon pohjalta saadaan suuntaviivat järjestötalon edistämiselle Ylivieskassa.

Hanke toteutetaan vuoden 2023 aikana. Kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 9 300 euroa, josta Leader-tuen osuus on 80 % eli noin 7 440 euroa.

 

Nuori Woima/Weteraanimoottorikerho Wanha Woima ry

Nuori Woima -hankkeen toteutus jakautuu kahteen isompaan kokonaisuuteen: nuorempien ikäluokkien tietoisuuden lisäämiseen kulttuuriperinnöstä sekä kansainvälisten yhteistyökumppanuuksien luomiseen. Hankkeen aikana rakennetaan toimiva malli lasten ja nuorten kiinnittymisestä kulttuuriperintöön ja kotiseutuun sekä yhdistyksen toimintaan. Hankkeen avulla luodaan myös mahdollisimman pysyvä kansainvälinen verkosto ja yhteistyökumppanuuksia vastaavien kansainvälisen toimijoiden kesken.

Yhdistys tekee yhteistyötä Oulaisten perusopetuksen kanssa – koululuokkia vierailee perinnekeskuksen alueelle sekä yhdistyksen toimijat vierailevat kouluissa mm. erilaisten työtapojen ja kulttuuriperintöön liittyvien asioiden opettamisen tiimoilta. Myös Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän JEDU:n kanssa aloitetaan yhteistyö, mikä tarkoittaa konkreettista yhteistyötä ja työssäoppimispaikkojen tarjontaa. Yhdistys jatkaa yhteistyötä myös Oulaisten lukion ja kaupungin harrasteakatemian opintojen kanssa.

Hankkeeseen palkataan osa-aikainen työntekijä ja toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa hyödynnetään talkootyötä. Hanke toteutetaan vuosien 2023 ja 2024 aikana. Kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 55 000 euroa, josta Leader-tuen osuus on 80 % eli noin 44 000 euroa.

 

YRITYSTUET, LOKAKUU 2022

                      Vähäsarja Oy/Investointihanke